RegulaminNiniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego shedor.pl., którego właścicielem jest Shanett Cosmetics sp. z o.o. ul. Janasa 7A/15 40-855 Katowice NIP:6342826806 Regon: 243457783 KRS: 0000493881


1. Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez adres email sklep@shanett.com
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.shedor.pl
3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe.
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1) Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
2) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
3) dostęp do poczty elektronicznej,
4) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
5) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Definicje:

Sprzedawca- Shanett Cosmetics sp. z o.o. ul. Grzyśki 16 (40-560)
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego;
Regulamin – niniejszy dokument;
Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Sklep- sklep internetowy dostępny pod domeną www.shedor.pl
5. Składanie zamówień

1) Zamówienie w sklepie internetowym www.shedor.pl można składać 7 dni w tygodniu przed 24 godziny na dobę. Przy czym zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane będą w najbliższy dzień roboczy.
2) Zamówienia na produkty shedor.pl składane będą za pomocą umieszczenia produktów koszyku po uprzednim kliknięciu dodaj do koszyka wybranego produktu
Złożenie zamówienia oraz akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy oraz wyrażeniem zgody na wystawieniu faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.)
3) Zgoda na fakturę elektroniczną jest równoznaczna z rezygnacją z faktury w wersji papierowej.
4) Sklep wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki towaru z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w sposób gwarantujący autentyczność. Faktury elektroniczne zostaną przesłane do klienta za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez klienta przy składaniu zamówienia.

6. Ceny

1) Sklep oferuje swoje towary za pomocą internetu oraz zamieszcza informacje na temat oferty na stronie produktowej.
2) Podane ceny zawierają podatek VAT i są podane w polskich złotych. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy uwzględniony jest w pozycji koszt dostawy.
3) Na stronie możliwe są czasowe promocje obniżające ceny towarów. Promocje nie łączą się. Chyba, że oferta stanowi inaczej.
4) Płatność możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie maksymalnie do 2 dni roboczych po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia).
5) W przypadku braku płatności przez Klienta, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
7. Dostawa
1) Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2) Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3)Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

8. Reklamacje

1) Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
3) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email reklamacje@shanett.com
4) Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć na adres wskazany w przez sprzedawcę.
5) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6) W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1) Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Dla zachowania terminu liczy się data odebrania towaru od kuriera oraz jego nadania do sprzedawcy.
2) W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował konsument o możliwości odstąpienia od umowy. Adres wysyłki to adres sprzedawcy zawarty we wstępie do niniejszego regulaminu.
3) Klient powinien poinformować o zwrocie towaru wysyłając oświadczenia drogą elektroniczną na adres sklep@shanett.com
4) Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5) Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone, w szczególności, w przypadku:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c) mowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
6) W przypadku, kiedy Towary dostępne w Sklepie internetowym stanowią Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu to zgodnie z art. 38 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od zawartej Umowy nie przysługuje.
7) Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Wysyłka

Paczki wysyłamy na kilka sposobów:

kurierem Poczty Polskiej – Kurier48
firmą kurierską DHL
Przesyłki dostarczane są zazwyczaj na drugi dzień roboczy po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu, a w przypadku usługi „Poczta Kurier 48” do 3 dni roboczych od nadania.